НАЧАЛОenglishENwww.splendid.bg
splendid 1
Сертификати

"Сплендид"ООД е сертифицирана по международния стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000 с валидност от 2004. Сертификатът отразява политиката по качеството и документира изградената система по качество на строителните обекти в съответствие с международния стандарт ISO 9001.
Сертификат ISO 9001:2000

Строителна компания "Сплендид" ООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя с решение на комисията и протокол No. 0025/09.02.2008г.

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, строителна компания „Сплендид” е вписана в регистъра за изпълнение на строежи със следния обхват: Първа група -  строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, строителна компания "Сплендид" е вписана в регистъра за изпълнение на строежи със следния обхват: Строежи от първа до пета категория -  (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.1.5 и т. 1.2.3)

Конкретният вид на строежите за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя с указаните ограничения.

На вписване в регистъра подлежат строителите, които изпълняват строежи на територията на Република България от първа до пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или отделни видове строителни и монтажни работи (СМР), посочени в Националната класификация на икономическите дейности (НКИД), позиция 45 "Строителство", както и холдинговите дружества, които имат от структурата си вписан/и в регистъра строител/и.

Удостоверение - Камара на Строителите в България Плакет - Камара на Строителите в България

 

Сертификатът обхваща основните работни процеси в строителството и се позовава на документираните строителни процедури и работни инструкции, регламентиращи всички дейности, които влияят на качеството в компанията – това обхваща както процесите по планиране, управление, контрол и отговорности, но така и различните строителни дейности в работния процес. Тези дейности включват задълженията, правомощията и взаимоотношенията на служителите във строителната фирма, която ръководи, изпълнява, проверява и контролира строителните дейности, оказващи влияние върху качеството, етапите на различните строителни дейности, използваната документация и управлението им.

Сертификат ISO 9001:2000 Сертификат ISO 9001:2000

 

Строителна компания “Сплендид” притежава свидетелство за комбинирана марка, което защитава фирменото име и цветове. Класовете за които е регистрирана марката са 36 и 37, които обхващат главно услуги, извършвани във връзка с финансовите и паричните сделки и с всякакъв вид застрахователни договори; услуги, извършвани от строителни предприемачи или изпълнители по договори, в областта на строителството или ремонта на масивни сгради, както и услуги, изпълнявани от лица или организации, занимаващи се с възстановяване на първоначалното състояние или съхраняване на обекти и изделия, без да се променят физическите или химическите им качества. Правото върху марката се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Срокът на действие е 10 години от датата на подаване на заявката. Когато се установи, че марката отговаря на изискванията на закона се взема решение за регистрация на марката. Марката се вписва в Държавния регистър на марките и на заявителя се издава свидетелство за регистрирана марка.
Свидетелство за запазена марка Свидетелство за запазена марка
Компанията Дейност ОбектиРесурси Контакти Карта на сайта
© 2005 - 2023 Сплендид ООД Всички права запазени